میر حسینی

رزومه میر حسینی


توضیحات

 • مدارک و گواهینامه ها :


  • مهر 1383,  تیر 1387  زاهدان

   کارشناسی برنامه ریزی شهری     دانشگاه آزاد زاهدان


  • مهر 1393,  مهر 1395  تهران

   کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری     دانشگاه آزاد علوم تحقیقات

ثبت نظر

مهارت ها:

exel
100%
word
90%
power point
85%

رزومه

 • فروردین 1388,  

  سازمان فنی و حرفه ای     کارشناس بخش آموزشگاه های آزاد

  هماهنگی با مدیران آموزشگاه ها - برگزاری دوره های آموزشی
 مراکز تخصصی آموزش کارآفرینی و مهارت کسب و کار سازمان آموزش فنی

ارسال پیام